تماس با میمند

 
دپارتمان:
  نام:
  ایمیل:
  متن:
ارسال
روابط عمومی
تلفن: ۰۳۴۵-۸۳۷۲۰۰۳
فکس: 03458372003
ایمیل: info@maymand.ir
آدرس: کرمان، شهر بابک، پایگاه میراث فرهنگی میمند. صندوق پستی ١۳۶-۷۷١١۵