سرآغل‌ها

سرآغل‌ها در جنوب روستاي ميمند در دشت (در مجاورت جاده خاتون آباد) واقعند. اهالي ميمند در فصل خاصي در اين محدوده به سر مي‌برند. ويژگي خاص زندگي در اين مكان ارتباط تنگاتنگ فضاها با فعاليت‌هاي توليدي دامي در اين فصل مي‌باشد. اهالي با سكني گزيدن در اين مكان در زمان زاد و ولد گوسفندان به نگهداري از گوسفندان و بره‌ها و فعاليت‌هايي چون جوشاندن كشك، تهيه مواد لبني و علوفه دادن به گوسفندان مي‌پردازند.
سرآغل‌هاي ميمند در حدود 20 عدد هستند كه هر يك متعلق به يك طايفه است و مالكيت هر آغل (به صورت 6 دانگ) متعلق به يك ارباب يا چند ارباب (به صورت شراكت) مي‌باشد و استفاده از آن‌ها توسط اهالي با توافق ارباب انجام مي‌گيرد. بعضي از مردم با خانواده خود در سرآغل‌ها مستقر مي‌شوند و در بعضي موارد تنها مرد خانواده در سرآغل ساكن مي‌شود.

استقرار در سرآغل‌ها
در گذشته سرآغل‌هاي ميمند در مجاورت رودخانه بوده‌اند و با آمدن امكانات جديد آبرساني مكان‌هاي استقرار آن‌ها به مرور تغيير يافته است. اكنون سرآغل‌ها در نقاط ديگر دشت نيز به چشم مي‌خورد.

عناصر تشكيل‌ دهندة معماري سرآغل‌ها
معماري سرآغل‌ها مجموعه‌اي از فضاهاي سكونتي انساني و دامي است كه در مجاورت يكديگر شكل گرفته‌اند. عناصر تشكيل دهنده سرآغل‌ها، كپر، مَرخانه (فضاهاي انساني)، كوز و دركوز، كُرم، سول، حوضچه آب، تَل‌گَرد، جيره‌دان و زندان گوسفند مي‌باشند.

کوز و در کوز

سایر عکس‌های مربوط به سرآغل‌ها