اطلاعیه نخستین همایش معماری دست‌کند

با توجه به درخواست‌های مکرر پژوهشگران مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 1390/10/15 تمدید می‌گردد. نویسندگان مقاله توجه داشتهباشند که به دلیل محدودیت‌های مالی همایش نویسنده اول از پرداخت هزینه­هامعاف، نویسنده دوم نیز 50% درصد هزینه­ها را معاف و سایرین جهت شرکت درهمایش ملزم به پرداخت کامل خواهند بود. متن فوق در پرتال سازمان میراث فرهنگی، پژوهشگاه قابل رویت می­باشد.