بازدید موسسه توسعه پایدار و محیط زیست از روستای تاریخی میمند

در مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ موسسه توسعه پایدار و محیط زیست به سرپرستی سرکار خانم دکتر رضوی در جهت انجام طرح احیای کشاورزی دیم در منظر فرهنگی میمند با همکاری  پایگاه میراث جهانی میمند ضمن تشکیل جلسه با رؤسای محترم ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک در مورخ۹۶/۳/۲۷ از مزارع کاشت نخود و عدس که با هدایت و نظارت این موسسه توسط کشاورزان داوطلب میمندی کشت شده بود بازدید و رهنمود لازم را صادر نمودند.