تکمیل و تجهیز زیر ساخت‌های گردشگری در سطح روستا

پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند بر اساس برنامه‌ریزی سالانه و همچنین پلان مدیریت تدوین شده در سالجاری فعالیت‌های خود را در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رعایت سقف اعتبارات اختصاص یافته از سوی سازمان میراث فرهنگی با اتکا به توان نیروی انسانی بومی آموزش دیده آغاز نموده است. یکی از اولویت‌های این پایگاه تکمیل زیرساخت‌های گردشگری از جمله سرویس‌های بهداشتی می‌باشد.