مهناز اشرفی

پست الکترونیک: ashrafi.mahnaz@gmail.com

خلاصه فعالیت های آموزشی و پژوهشی

مدرک تحصیلی :  دکترای معماری از دانشکده ی معماری  دانشگاه ژنو و کارشناس ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه :

 • مقطع کارشناسی ارشد : طراحی مسکن مقاوم درمقابل زلزله ( نمونه موردی : شهر فردوس )
 • مقطع دکترا : شناخت و تیپولوژی معماری دست کند، دیدگاهها و حفاظت

مسئولیتها :

 • رئیس پژوهشکده ابنیه و بافتهای فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی از سال 1391 تا کنون
 • مدیر پایگاه جهانی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری میمنداز1380 تا 1383 و از 1389 تا کنون
 • سر دبیر مجله علمی –ترویجی مجله اثر 1392 تا کنون
 • دبیر علمی همایش تخصصی و بین المللی معماری دست کند 1391و دومین همایش بین المللی معماری دست کند 1394
 • عضو هیئت مدیره موسسه بین المللی حفاظت بناها و محوطه های تاریخی ایران( ایکوموس)
 • معا ون پژوهشکده حفا ظت آ ثار و اشیاء تاریخی فرهنگی پژوهشگاه 1388 تا 1389
 • کارشناس ارشد دفترفنی معاونت حفظ و احیا بافت معاونت میراث فرهنگی 1383-1379
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی ایران
 • کارشناس ناظر طرح های اجرایی  سازمان میراث فرهنگی در استان کرمان .
 • دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی معماری مسجد 1378 ( دانشگاه هنر )
 • همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن در طرح باز نگری پروژه های آماده سازی زمین ( از سال 1374 تا 1376 )
 • جانشین مدیر پروژه ارزیابی بازسازی شهرهای زلزله زده ایران با تکیه بر آسیب پذیری آنها ( از سال 1370 تا 1373 )

فعالیت های آموزشی

 • تدریس در دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران از 1388 تا کنون
 • تدریس در دانشکده ی فنی شریعتی تهران در سال تحصیلی 1387-1388 و1389-1388
 • تدریس در دانشکده معماری پردیس اصفهان دانشگاه هنر در سال تحصیلی 1373-1374

فعالیت ها و طرحهای پژوهشی اخیر :

 • به روز رسانی بانک اطلاعات معماری دست کند در استان آذربایجان غربی، 1393
 • همکاری در تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند به منظور ارسال به یونسکو، 1393
 • پژوهشی در بناها و مجموعه های دستکند ایران به منظور تهیه پرونده سریالی ثبت جهانی آثار( نوش آباد، سامن، کرفتو، مسجد سنگی داراب و آسیاب زیرزمینی محمد آباد) 1389-1390
 • تهیه و تدوین ضوابط عمومی مداخله در شهر های تاریخی 1388 
 • پرونده ی منظر فرهنگی روستای میمند که منجر به برنده شدن این روستا در سال 1384 در مسابقه ی ملینا مرکوری شد.

مقالات اخیر :

 • میراث کشاورزی دست کند، مجله اثر، پاییز 1394، شماره 70، تهران
 • مشارکت فعال و غیر فعال در حفاظت پایدار، هجدهمین اجلاس ایکوموس جهانی و سمپوزیم میراث و منظر به عنوان ارزشهای انسانی، فلورانس ایتالیا، 2014
 • Participation active et passive pour une sauvegarde durable, 18 th ICOMOS General assembly and symposium: Heritage and Landscape as Human Values, Italy, 2014
 • چالشهای موجود درحفاظت معماری دست کند، اولین همایش معماری دست کند، کرمان، 1391
 • پژوهشی در گونه شناسی معماری دست کند، نامه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، شماره 7، 1390
 • تهدیدهای پیش روی ارزشهای معنوی در حفاظت میراث فرهنگی، سمپوزیم  و کارگاه تحلیل تهدیدها در آثار فرهنگی، لیسبون، 1390   
 • Risks to intangible values in safeguarding cultural heritage وInternational Symposium and Workshop on Cultural Property Risk Analysis. Lisbon, 2011
 • بررسی مقایسه ای مفهوم ا کو موزه با موزه های سنتی، نامه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، شماره 4، 1389
 • ادبیات، تصورات و معماری مربوط به دنیای درون زمین، 1388، مجله ی هیپوکمپ، لیون، فرانسه Monde troglodytique, imaginaires, littérature et architecture
 • HIPPOCAMP, Lyon, France, June 2009   
 • پیرامون ثبت جهانی و ضرورت ثبت آثار- فصلنامه ی میراث ملی- شماره ی 2و 3 زمستان 1387 و بهار 1388
 • تیپولوژی سکونت گاههای دست کند و نمونه های موردی دو روستای میمند و کندوان – سمینار خاور شناسی – دانشگاه بازل-  سوئیس – 1386
 • Identification et classification de l’architecture troglodytique, conservation et réhabilitation, Université de Basel, 2007
 • هنر چکونه ساختن - سمینار دانشجویان خارج از کشور – استراسبورگ – فرانسه – 1385
 • Art de bâtir,  Art, artiste et formation artistique, Basel, 2006
 • ارزیابی بازسازی های تحت انجام در شهر زلزله زده بم - اولین سمینار شهرسازان بدون مرز –دانشگاه  ژنو – 1384