میمند از دریچه دوربین گردشگران

پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند در جهت آشنایی گردشگران به معماری دست‌کند و طبیعت روستای دست‌کند میمند نسبت به برگزاری مسابقه عکاسی در ایام تعطیلات نوروزی اقدام نمود. این مسابقه عکاسی مورد توجه گردشگران قرار گرفت و عکس های گرفته شده در حال ارسال می‌باشد. بدیهی است از میان عکس‌های ارائه شده بهترین انتخاب و به رسم یادبود جوایز اهدا خواهد شد.