برنامه‌های حفاظتی

سياست‌ها
1- برخورد بین دانشي به منظور شناخت كليه عوامل موثر در توسعه
2- مشاركت با مردم و هماهنگي با كليه عوامل ذينفع و ذينفوذ
3- حفظ ساختار اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی منطقه
4- حفظ حس مکان
5- توسعه زیر ساخت‌ها
6- توسعه فضای سبز
7- بوم شناسي در كليه زمينه‌ها:
    سنت زيست                                   سنت ساخت            
    - خوراك بومي                             - مواد و مصالح بوم آورد
    - پوشاك بومي                               - شيوه ساخت
    - درمان بومي                                - شيوه نگهداري
    - صنايع                                          - معيشت بومي
    -  ابزار بومي                                  - داستان‌ها و ضرب المثلها
    - بازیهای محلی                            - واژه شناسي
    -  آداب و سنن

برنامه‌های کوتاه مدت

 • ثبت روستا
 •  تعیین عرصه و حریم و ابلاغ
 • مرمت‌های اضطراری
 • شناخت جامع و کامل
 • ساماندهی و خواناسازی روستا
 • احیاء کارگاه‌های صنایع دستی
 • اصلاح سیستم فاضلاب روستا
 • حذف الحاقات و بومی سازی


برنامه‌های میان مدت

 • تهیه پرونده ثبت جهانی میمند
 • ساماندهی سرآغل‌ها و آبادی‌ها
 • ظرفیت‌های موجود و تقویت ساختار اقتصادی      
 • برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی
 • انجام پژوهش‌های متنوع و مکمل


برنامه‌های بلند مدت

 • انجام طرح‌ها بر پایه اقتصاد محلی پایدار
 • ارتقاء کیفیت زندگی در منظر
 • ارتقاء کیفیت عوامل محیطی