جاذبه‌ها

پوشش گیاهی بکر و دست نخورده و وجود تنوع گیاهان

درختچه‌ها و درخت‌ها، پوشش جانوری متنوع

دره‌های سبز اشکفت‌ها و مناظر بدیع گدازه‌های آتشفشانی