محدوده میمند

ضوابط و مقررات عرصه و اعيان اثر « منظر فرهنگی میمند» ( مصوب و ابلاغ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور)
 
ضوابط و مقررات عرصه اثر:
محدوده جغرافيای عرصه اثر، شامل عارضه‌های طبيعی پيرامون روستاست که با خط ممتد قرمز ضخيم روی نقشه تعيين شده است.
1.    هر گونه اقدامی که منجر به تخريب و يا آسيب به عرصه و اعيان اثر گردد، ممنوع است. این تخریب شامل تخریب بصری منظر نیز خواهد بود.
2.    ساخت و ساز، احداث‌ بنا و معبر جديد در محدوده عرصه اثر ممنوع می‌باشد و هر گونه تعمير، تعريض و يا احيای معابر قديمی پس از تهيه و ارايه طرح و تصويب نهايی سازمان ميراث فرهنگی کشور معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
3.    هر گونه فعاليت عمرانی و ساماندهی به منظور حفظ ارزشهای فرهنگی و تاريخی روستا اعم از مرمت، باز زنده‌سازی، توسعه، تعمير، تغيير و يا تغيير در کاربری در تمام يا بخشی از محدوده عرصه اثر، پس از تهيه و ارائه طرح و تصويب نهايی سازمان ميراث فرهنگی کشور و اجراء دقيق مفاد طرح مصوب معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
4.    بهره‌برداری از آب چشمه‌ها، رودخانه و آبرسانی به اراضی کشاورزی و باغها بلامانع است، مشروط بر آنکه فضای طبيعی اثر مخدوش نشود.
5.    استخراج معادن سنگ، شن‌ و ماسه، کوهبری و کندوکاو و تسطيح اراضی محدوده اثر ممنوع می‌باشد.
6.    ارائه خدمات زيربنائی، تأسيساتی و رفاهی از قبيل آبرسانی و برق‌رسانی، آب و فاضلاب، گاز، تلفن و نظاير آن پس از تهيه طرح ويژه و تصويب نهايی سازمان ميراث فرهنگی کشور معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
7.    ورود وسايل نقليه موتوری عمومی و سنگين به داخل روستا ممنوع می‌باشد.
8.    فعاليت‌ پژوهشهای باستان‌شناسی و علمی و نظارت بر کليه طرح‌ها پس از تصويب طرح، در انحصار سازمان ميراث فرهنگی کشور می‌باشد.
9.    برجهای تاريخی برفراز کوهها و گورستانهای تاريخی واقع در محدوده اثر جزء عناصر با ارزش تاريخی می‌باشند که بايد در وضع موجود حفاظت و مرمت شوند .
10.    حفظ اراضی کشاورزی و باغها محدوده عرصه اثر الزامی است و فعاليت آنها کمافی سابق بلامانع است.
11.    تاکید میشود با توجه به الحاقات و ساختمانهای جدیدالاحداث در روستا و کلیه بناهایی که امکان بومی سازی ندارند بر حسب اولویت تخریب و برچیده شوند. این بناها شامل ساختمان اردوگاه آموزش و پرورش، مخابرات، حمام جدید، سرویسهای بهداشتی، ساختمان مرکزبهداشت و مدرسه جديدالاحداث و بناهای مسکونی ناهمگون، واقع در محدوده عرصه میباشند.

ضوابط و مقررات حريم اثر:
از آنجائيکه ويژگيهای جغرافيایی و بستر طبيعی روستا شامل: کوه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌سارها، پوشش گياهی و غيره از ارکان اصولی پيدايش آن محسوب می‌شوند و در شکل‌گيری بافت روستا، نحوة زندگی و نوع برخورد با محيط، نقش اساسی ايفا می‌کنند، مشمول قوانين حفاظت بشرح زير با نظارت مستقيم سازمان ميراث فرهنگی قرار دارند:
محدوده حريم اثر ( از خط‌الرأس بلندترين کوه‌های پيرامون) روی نقشه با خط ممتد آبی مشخص شده است در شمال، شرق و غرب و در جنوب تا بعد از خيابان آسفالته شهر بابک ـ پاقلعه، به منظور حفظ بخش فعالی از قلمرو دامداری منظر فرهنگی میمند و همچنين حفظ پوشش گياهی و چهره طبيعی منطقه تعيين و اعلام می‌شود.
محدوده حريم با توجه به مقدمه فوق، بستر طبيعی و عناصر مهم، با ارزش و تأثيرگذار موجود در آن با خط نقطه ضخيم روی نقشه تعيين و ضوابط حفاظتی آن بشرح زير با نظارت مستقيم سازمان ميراث فرهنگی کشور اعلام می‌شود:
1.    هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حريم اثر ممنوع است در موارد خاص مجوز کتبی سازمان میراث فرهنگی لازم خواهد بود.
2.    انجام هر گونه فعاليت عمرانی و ساماندهی که منجر به تخريب منظر و بستر طبيعی گردد، اعم از استخراج معادن سنگ، شن‌ و ماسه، کوهبری و خاکبرداری، نصب دکل‌های برق، تلفن و آنتن‌های مخابراتی، ماهواره‌ای، تلويزيونی، تابلوهای تبليغاتی و غيره ممنوع است.
3.    اجرای هر نوع طرح پيشنهادی تحت هر عنوان از قبيل احداث و يا تعريض جاده‌ها، پلها، جنگل‌کاريها، سدسازی، آبخيزداری و نظاير آن پس از تهيه و ارائه طرح و تصويب و نظارت نهايی سازمان ميراث فرهنگی کشور معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
4.    انجام هر گونه طرح ساماندهی، محوطه‌سازی و فراهم آوردن خدمات تأسيساتی، رفاهی و توريستی در حريم، با نيت حفظ ارزش‌های فرهنگی، تاريخی و طبيعی منطقه، پس از تهيه و ارائه طرح و تصويب نهايی سازمان ميراث فرهنگی و اجرای دقيق مفاد آن معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
5.    کليه آثار تاريخی موجود در حريم از جمله استودانها، برجها، دژها و گورستانهای قديمی، آسيابها و ساير عناصر با ارزش، مرتبط با عرصه اثر می‌باشند که بايد در وضع موجود حفاظت، مرمت و تثبيت گردند.
6.    بهره‌برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌سارها و ساير عناصر طبيعی بدون تغيير در فضای طبيعی آن‌ها و لطمه به منظر آن بلامانع است.
7.    تغییر کاربری اراضی ممنوع میباشد. بدیهی است حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها الزامی است و فعاليت آنها کمافی سابق بلامانع است.
8.    فعاليت دامپروری و احداث آغل‌ها در محدودة حريم کمافی‌سابق بلامانع است.
9.    پيشنهاد می‌شود جهت تقويت گونه‌های گياهی و حيوانی منطقه با همکاری ارگانهای مربوط طرح‌های مطالعاتی انجام و پس از تصويب نهايی سازمان ميراث فرهنگی، به مرحله اجراء درآيد.
10.    به منظور حفظ منابع و چهره طبيعی منطقه هر نوع دخل و تصرف و يا آسيب به بستر طبيعی منطقه از قبيل تغيير شيب و توپوگرافی زمين، خاک، باغات، مزارع، مسير رودخانه، قنوات، چشمه سارها و پوشش گياهی ممنوع است.
11.    علاوه بر ضوابط و مقررات فوق هر گونه اقدام در حریم که منجر به لطمه به بنيان و يا منظر عرصه و اعيان اثر، ويژگيهای جغرافيای و طبيعی و منظر عمومی حريم گردد، ممنوع است.
12.    ايجاد هر گونه تأسيسات مضر و آلوده‌کننده محيط‌ زيست، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، آبراهه‌ها، پوشش گياهی در اراضی بالادست و خارج از محدوده حريم فوق، به نحوی که موجب تخريب و يا آسيب به بستر طبيعی، عرصه و اعيان اثر گردد، ممنوع است.
همچنين در داخل روستا و در هنگام عمليات حفاظتي علاوه بر ضوابط تعيين شده در عرصه روستا نكات و اصولي كه افراد ملزم به رعايت آن بودند به شرح زير مي‏باشد:
1.    وارد نمودن هر آسيبي به بستر طبيعي روستا مجاز نبوده و متخلفين مورد پيگرد قانوني قرارخواهند گرفت.
2.    هر گونه اقدامي كه منجر به وارد نمودن آسيب در سيماي بصري مجموعه گردد،‌ ممنوع مي‏باشد.
3.    هر گونه اقدامي از سوي ادارات مختلف مي‏بايست با هماهنگي و تبادل نظر با اين سازمان صورت گيرد.
4.    ‌ورود دام در مقياس وسيع به روستا ممنوع است.
5.    ‌دامداران موظفند درهنگام تخليه فضاها از دام،‌ كليه كودهاي موجود فضا را تخليه و به خارج از روستا منتقل نمايند.
6.    ‌حتي الامكان از بكارگيري وسايل و مبلمان داخلي وارداتي و ناهمگون با فضا پرهيز گردد.