مقالات

ردیف‌نگارندگاننام مقالهسال تهیه
1 امير آزاد رنجبر، الهام سبحاني، مه‌ لقا حکمت بررسي تيپ معماري سکونتگاه‌هاي دست‌کند بر اساس شاخص‌هاي پايداري بوم‌شناسي؛ نمونه‌هاي مطالعه‌ شده: روستاي ميمند در استان کرمان و روستاي متامتا در کشور تونس. اولين همايش معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1391
2 مهناز اشرفي چالش‌هاي موجود در حفاظت محوطه‌هاي دست‌کند. اولين همايش معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1391
3 مهناز اشرفي پژوهشي در گونه شناسي معماريِ «دست‌کند»، نامه معماري و شهرسازي. دو فصلنامه دانشگاه هنر. شماره هفت 1390
4 مهناز اشرفي گذري به روستاي تاريخي ميمند. ماهنامه دهياري‌ها. شماره پنجم 1383
5 نهال اقتصادي، اسما زردشت، فاطمه جعفرزاده گونه‌شناسي معماري دست‌کند مقايسه تطبيقي روستاي گورمه کاپادوکيه ترکيه با ميمند. همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار. تهران 1393
6 مهشيد ايلخاني، مهناز اشرفي توسعه پايدار اقتصاد محلي در مجموعه‌هاي دست‌کند (نمونه موردي: منظر فرهنگي ميمند). دومين همايش بين‌المللي معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1394
7 زهرا برزگر، محمد علي نعمتي، محمد رضا برزگر بررسي چگونه‌هاي بومي بر اساس پارامترهاي اقليمي ( نمونه موردي: روستاهاي کندوان، دست‌کند ميمند و بيه پيش).فصلنامه هويت شهر. شماره 20. ص 89-100 -
8 زهرا برزگر، محمد علي نعمتي، محمد رضا برزگر بررسي نحوه تأثير‌گذاري نوسان دما و خشکي هوا در شکل‌گيري معماري روستاي دست‌کند ميمند. اولين همايش معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1391
9 غلامحسين پورمحراب، نادر ذاکر سلطاني، مهناز اشرفي عناصر و مبلمان دست‌کند روستاي تاريخي ميمند. اولين همايش معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1391
10 ندا حاج‌آقا بابايي، ماريا کرد جمشيدي، زبيده بيات گرمايش از طريق توده حرارتي زمين در روستاي صخره‌اي ميمند. همايش ملي اقليم. ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي 1390-1391
11 ساناز حائري، جوانه علوي معماري پايدار با بهره‌گيري از سيستم سرمايش ايستا در معماري بومي ايران (مطالعه موردي روستاي دست‌کند ميمند کرمان). همايش ملي پژوهش‌هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري 1390-1391
12 علي حدادي، سيد عادل مهدي‌زاده حسيني نقش مشارکت ساکنان روستاي تاريخي ميمند در پايداري معماري دست‌کند موجود. اولين همايش معماري دستکند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1391
13 حسين حسيني بررسي تحليلي، مقايسه‌اي پدافند غير عامل و دفاع غير نظامي با مطالعه رويکردي معماري دفاعي روستاي ميمند. سومين کنفرانس ملي عمران شهري. دانشگاه آزاد سنندج -
14 پيروز حناچي، مهران مهرداد سياست‌ها، الگوها و نمونه‌هاي احياء در بافت روستاي ميمند. نشريه هنرهاي زيبا. شماره 30 1386
15 پوراندخت خليل يحيوي بررسي مسايل انساني، اقتصادي و اجتماعي روستاي ميمند. بررسي‌هاي تاريخي. شماره 1. سال سيزدهم -
16 مانيا داعي‌ا...، آيدا گنجي‌پور بررسي ساختار بوم گرا در روستاي دست‌کند ميمند بر اساس شاخص‌هاي توسعه پايدار. همايش ملي حفاظت و برنامه‌ريزي محيط زيست 1391
17 ‌نادر ذاکرسلطاني، مهناز اشرفي شيوه‌هاي نوين مرمت سقف در دست‌کندهاي روستاي تاريخي ميمند. دومين همايش بين‌المللي معماري دست‌کند، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري . تهران 1394
18  پريا رزمديده، کامبوزيا کردزعفرانلو، عاليه کردزعفرانلو مقايسه فرآيند سايشي شدگي در گونه‌هاي زباني استان کرمان فصلنامه پژوهش‌هاي زبانشناسي تطبيقي. سال سوم. شماره 6 1392
19  رضا رمضان‌نژاد قادي، علي باقريان يزدي، ابوالفضل دانشور تأثير زيستگاه بر انحراف نسبت جنسيت پسته وحشي در منطقه ميمند استان کرمان. دانشکده علوم کشاورزي گرگان. مجله پژوهش‌هاي توليد گياهي. جلد شانزدم. شماره سوم    1387
20  رضا رمضان نژاد قادي، محمدرضا پريشاني فروشاني معرفي برخي گياهان دارويي منطقه تاريخي ميمند استان کرمان مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي. جلد پانزدهم. شماره پنجم 1387
21  رضا رمضان نژاد قادي، علي باقريان يزدي بررسي علل اقتصادي اجتمايي مؤثر بر تخريب خلنگ‌زارهاي منطقه باستاني ميمند. دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران 1386
22  علي محمد صفايي، غلامحسين پورمحراب، محمد رضا اوليا مساجد دست‌کند ايران (نمونه موردي مسجد زيرک ميبد و مسجد ميمند). دومين همايش بين‌المللي معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1394
23  محمد رضا عطايي همداني، امير نيک نفس، مجيد مفيدي شميراني تشابه الگوهاي بنيادين معماري در اقليم‌هاي همسان (با تأکيد بر الگوهاي معماري در روستاي ميمند کرمان و روستاي مساوردي کلورادو). همايش ملي عمران معماري شهرسازي و مديريت انرژي. دانشگاه اردستان 1390
24  محمد رضا عطايي همداني، امير نيک نفس، مجيد مفيدي شميراني همگوني کالبدي زيستگاه‌ها فارغ از ارتباطات قومي (بررسي تطبيقي کالبدي روستاي ميمند کرمان و مساوردي کلرادو) معماري و شهرسازي آرمانشهر. شماره 11 1391
25  مرتضي عطري، محمدعلي وکيلي تشخيص عوامل اکولوژيکي اصلي و متمايز کننده پوشش گياهي منطقه ميمند. دهمين کنفرانس سراسري زيست شناسي ايران. دانشگاه شيراز 1380
26 حسين غضنفرپور شهرهاي باستاني در استان کرمان. دانشگاه شهيد باهنر. مجله مطالعات ايراني. سال هشتم. 1388
27 سميرا فرهمندپور، مجيد مفيدي شميراني کندوان، ميمند، کاپادوکيه در آغوش زمين. 1391
28 سحر فيروزکوهي، بهمن جباريان اميري، فرخنده مخدوم، مهناز اشرفي مطالعه منظر فرهنگي ميمند با استفاده از سنجه‌هاي سيماي زمين. دومين همايش بين‌المللي معماري دست‌کند. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري. تهران 1394
29 مهدي قرباني، صابر بغخاني، فريبا ابراهيمي آذرخواران دانش بومي در ارتباط با ساز و کارهاي انسان و بيابان (مطالعه موردي روستاي ميمند) 1389
30 ليلا کوکبي بازشناسي ابعاد شكل‌دهنده منظر فرهنگي در بافت كهن روستاهاي ايران؛ مطالعه موردي روستاي ميمند. دو فصلنامه معماري منظر. سال اول. شماره 1. بهار و تابستان    1392
31 يوسف گرجي مهلباني، الميرا سنايي معماري همساز با اقليم روستاي کندوان. مجله مسکن و محيط روستا. معماري روستايي 1388
32 محدثه نيکويي تأثير معماري بومي بر حس مکان افراد در معماري پايدار. نمونه موردي روستاي ميمند. کنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار 1393
33 سعيد مرادمند، سميرا مرادمند نقش عوامل جغرافيايي در توسعه صنعت توريسم. نمونه موردي ميمند. همايش ملي توسعه پايدار منابع طبيعي غرب کشور 1391
34 حسين مدي، مهسا باقري، شيرين سهرابي بررسي خانه‌هاي درون زميني ميمند و يائودونگ چين. همايش ملي معماري. فرهنگ و مديريت شهري 1389-1390
35 محمد منگلي شناخت عناصر معماري خانه‌هاي مسکوني روستاي تاريخي ميمند -
36 غلامعلي همايون شناخت هرچه وسيع‌تر روستاي ميمند کرمان. بررسي‌هاي تاريخي شماره 5. سال هشتم -
37 سيد جواد يوسفي، عباس مراديان، مهدي عبدالزاده، رضا درخشاني مطالعه تنوع فلزي و رخساره شناسي مواد آذر آواري ميمند. چهاردهمين همايش انجمن بلورشناساني و کاني شناسي ايران. دانشگاه بيرجند 1385