گزارشات روزانه و سالانه

ردیف‌عنوانسال تهیه
1 گزارش عملکرد روزانه پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روستای تاریخی میمند 1394
2 گزارش عملکرد روزانه پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روستای تاریخی میمند 1393
3 گزارش عملکرد سالانه 1394
4 میراث جهانی و توسعه پایدار 1393
5 حفاظت میراث روستایی از علم تا عمل 1390
6 گزارش عملکرد روزانه پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روستای تاریخی میمند 1392-93
7 گزارش عملکرد روزانه پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روستای تاریخی میمند 1389-90
8 گزارش سفر به استان کردستان 1389
9 گزارش پروژه بزرگ روستای تاریخی میمند برای مسابقه جهانی ملینا مرکوری 1383
10 گزارش مروری بر تجربیات ساماندهی روستای تاریخی میمند 1383
11 گزارش سفر به ایتالیا 1382
12 گزارش سفر به کاپادوکیه -
13 پروژه بزرگ میمند؛ گزارش نیمه دوم 1380